O projekcie

Projekt „Uaktywnij się!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r.- 31.07.2019 r.

Dla kogo

Projekt jest skierowany do 80 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, które ukończyły 30 rok życia, należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej ...

Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników:

sierpień – grudzień 2018 r. (rekrutacja ciągła)

Dokumentacja rekrutacyjna oraz formularze zgłoszeniowe pojawią się niebawem na naszej stronie www oraz będą dostępne w Biurze Projektu ...

Aktualności

Planowane efekty

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

  • min. 33% osób w wieku 50 lat i więcej; 
  • min. 39% kobiet;
  • min. 33% osób z niepełnosprawnościami
  • min. 30% osób długotrwale bezrobotnych