O projekcie

Projekt „Uaktywnij się!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja Zawodowa

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r.- 31.07.2019 r.

CEL

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 80 osób (48 kobiet, 32 mężczyzn) bezrobotnych, poszukujących pracy (nie mogą to być osoby pracujące) i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia, należących do jednej z poniższych grup: 

 • osoby długotrwale bezrobotne, 
 • kobiety, 
 • osoby z niepełnosprawnościami, 
 • osoby o niskich kwalifikacjach, 
 • osoby w wieku 50 lat i więcej, 

z obszaru woj. wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

W ramach projektu każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu określonych w Indywidualnym Planie Działania.

1. Identyfikacja potrzeb uczestników projektu– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem zidentyfikowania potrzeb uczestników w zakresie wsparcia, jakie ma być mu udzielone w ramach projektu.

 Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały dydaktyczne

2. Szkolenia zawodowe – Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu, będą uwzględniały specyfikę wewnątrzregionalną i posiadały związek z rzeczywistymi potrzebami na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym/lokalnym rynku pracy. Wybór szkolenia nastąpi na podstawie Indywidualnego Planu Działania opracowanego na etapie identyfikacji potrzeb uczestników projektu oraz zdiagnozowanej możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego. Szkolenia w ramach projektu (jak i wszystkie formy wsparcia) będą zgodne z zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z regionu.

Realizowane w projekcie szkolenia będą się wpisywać w Barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień ogłoszenia konkursu, bądź organizacji szkolenia zawodowego.

Efektem szkolenia, który osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem),

Uczestnikom zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Catering podczas szkoleń zawodowych (obiad + przerwa kawowa)
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe

3.  4-miesięczne staże zawodowe – celem stażu zawodowego u przedsiębiorcy jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Dopiero praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia podnosi szanse na zatrudnienie w gałęziach gospodarki, zbieżnych z zapotrzebowaniem pracodawców i kierunkami rozwoju woj. wielkopolskiego.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe

4. Pośrednictwo Pracy– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy. Celem pośrednictwa pracy jest wybór zawodu dla każdego Uczestnika Projektu zgodnie z jego kompetencjami i kwalifikacjami, obejmujące m.in. pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielenie informacji o zawodach rynku pracy, udzielenie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, przedstawienie każdemu uczestnikowi co najmniej 3 ofert pracy.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu 
 • Materiały dydaktyczne

Zapewniamy: 

 • profesjonalną kadrę doradców, wykładowców, trenerów i pośredników pracy; 
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia; 
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe 
 • catering podczas szkoleń zawodowych
 • zwrot kosztów dojazdu ; 
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych; 
 • szansę na trwałe zatrudnienie;

PLANOWANE EFEKTY

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

 • min. 33% osób w wieku 50 lat i więcej; 
 • min. 39% kobiet;
 • min. 33% osób z niepełnosprawnościami
 • min. 30% osób długotrwale bezrobotnych
 • min. 38% osób o niskich kwalifikacjach

 WARTOŚĆ PROJEKTU: 611 890 PLN

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 520 106,50 PLN