Dla kogo

Projekt jest skierowany do 80 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, które ukończyły 30 rok życia, należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie woj. wielkopolskiego (w przypadku os. fizycznych- uczą się, pracują lub zamieszkują na wymienionym obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).