Informacje o projekcie

Projekt „Nie bądź bierny na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 r.- 30.06.2018 r.

CEL

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowo-edukacyjnej u min. 90% z 120 osób młodych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby w wieku 15-24 lat, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby z niepełnosprawnościami; zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie woj. wielkopolskiego.

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, dostosowane zdiagnozowanych potrzeb uczestników, a także do potrzeb regionalnego rynku pracy:

 1. Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym celem zidentyfikowania potrzeb uczestników w zakresie wsparcia, jakie ma być mu udzielone w ramach projektu.

 Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały dydaktyczne
 1. Szkolenia zawodowe - kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie kończący się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Udzielone wsparcie będzie zgodne z zapotrzebowaniem na zawody z branży związanej z tzw. „zielonymi miejscami pracy”.

Proponowana tematyka szkoleń zawodowych:

 • Monter pomp ciepła
 • Audyt środowiskowy
 • Alternatywne źródła energii wraz z Zielonym Biurem

Wnioskodawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia zawodowe z innej tematyki niż ww., według zaleceń wskazanych w diagnozie potrzeb uczestnika projektu.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Catering podczas szkoleń
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Stypendium szkoleniowe

 

 1. 3-miesięczne staże zawodowe – celem stażu zawodowego u przedsiębiorcy jest nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Staże będą powiązane z szkoleniami zawodowymi które odbyli uczestnicy projektu.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów badań lekarskich
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe
 1. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby – celem pośrednictwa pracy jest wybór zawodu dla każdego Uczestnika Projektu zgodnie z jego kompetencjami i kwalifikacjami, obejmujące m.in. poszukiwanie ofert pracy, przygotowanie CV i listu motywacyjnego pod konkretną ofertę pracy, nawiązanie kontaktu z pracodawcami.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały dydaktyczne

 

Zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę doradców, wykładowców i trenerów;
 • dogodne terminy poszczególnych form wsparcia;
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych i stażowych;
 • szansę na trwałe zatrudnienie;

 

PLANOWANE EFEKTY

Nabycie kwalifikacji  przez min. 80% grupy docelowej

Podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

 • min. 17% osób z niepełnosprawnościami
 • min. 35% osób długotrwale bezrobotnych
 • min. 36% osób o niskich kwalifikacjach
 • min. 43% osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup

 

 WARTOŚĆ PROJEKTU    1 723 536,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH  1 452 596,14 PLN